RabbitMQ 官网http://www.rabbitmq.com/

RabbitMQ 官网教程http://www.rabbitmq.com/getstarted.html | https://github.com/rabbitmq/rabbitmq-tutorials/

php-amqplib github代码库https://github.com/php-amqplib/php-amqplib

  • 本教程主要是领大家入门,教大家写Hello Word

1、准备代码库

这里官方是用composer做的代码管理,那么我们也用composer 在php-amqplib github代码库下载代码

(未完待续)